Minhaj-ul-Quran Internasjonal Norge

Minhaj Skole Oslo - opptaksskjema

Minhaj Skole Oslo er en utdanningsarena for barn i alderen 6-16 år, drevet av Minhaj-ul-Quran International Norge. Skolen tilbyr grunnleggende undervisning i Islam, Urdu, moral og etikk, samt forståelse av Koranen og Hadith.

Undervisningen finner sted på lørdager og søndager mellom kl. 11:00 og 15:00 i lokalene til MQI. Du kan finne mer informasjon på nettsiden deres: http://minhaj.no/forumer/minhaj-skole/

Vennligst fyll ut skjemaet nedenfor for å registrere barnet ditt til helge skolen. Registreringsavgiften er 200 kroner, som inkluderer pensumbøker og skole utstyr. Betalingen gjennomføres via Vipps. Deretter vil det påløpe en fast månedspris.

Etter vellykket registrering, så vil dere motta epost med detaljer info fra skolen. Deretter vil vi nå ut til dere etter at registreringen er fullført fra vår side.

Vilkår for bruk: https://minhaj.no/vilkar-for-bruk/På grunn av reglene om personvern, må skolen innhente samtykke for å ta og dele bilder/video av elever. Det er viktig at dere kjenner til at skolen aldri vil frigi digitale bildekopier av barnet uten spesifikt samtykke fra foresatte.


Skolen ønsker fra tid til annen å kunne legge ut bilder på våre nettsider eller på sosiale medier, (f.eks. Facebook, WhatsApp, Telegram). Elevens navn vil som hovedregel ikke kobles til bildene/videoene.


Elevens lærere eller ansatte på skolen tar med jevne mellomrom bilder/videosnutter av elevene når de er på turer eller under spesielle aktiviteter. Disse bildene kan det være hyggelig å dele med foresatte. Vi ønsker derfor å kunne legge slike bilder ut på Skoleplattformen Microsoft Teams. Denne plattformen er passord beskyttet.


Skolen får av og til henvendelser fra medier som ønsker å ta bilder og lage en reportasje om skolens aktiviteter. I den forbindelse kan det være aktuelt å intervjue elever til (nett-)avis, radio eller TV og publisere bilder med elevens for- og etternavn.

Velkommen til Minhaj Skole Oslo

Minhaj Skole Oslo (MSO) en del av Minhaj-ul-Quran Norge og det globale nettverket Minhaj-ul-Quran International (MQI). Siden stiftelsen i februar 1995 har MQI arbeidet for å bygge bro mellom muslimer og storsamfunnet gjennom grunnleggende prinsipper fastsatt av Profeten Muhammad (fred og velsignelse være med ham) basert på kjærlighet, sameksistens, toleranse, fred og kunnskap. MSO er opptatt av å fremme kjerneverdiene i islam basert på tradisjonell lære tilpasset integrering og den moderne tid for kommende generasjoner i det norske samfunnet.

MSO har tilrettelagt helgeundervising for barn mellom 6-16 år. Skolen har ca. 200 elever fordelt på 8 klassetrinn, og er dermed den største islamskolen i Norge. Barna får grunnleggende undervisning i islam, urdu, moral og etikk, samt lærer de å lese og forstå Koranen med norsk oversettelse. I de eldste klassene undervises det også i profetens beretninger (Hadith), rettsvitenskap og presentasjonsteknikk.

1. Samarbeid mellom hjem og skole

Det er foreldrene som har hovedansvaret for at barnet stimuleres til utvikling og læring, og det forventes av MSO at foreldrene legger best mulig til rette for dette. For at skolen skal lykkes i å nå målene den har satt seg, er det en forutsetning at det er et godt samarbeid mellom hjem og skole. MSO oppfordrer til at det opprettes foreldrekontakter i hver klasse, og at foreldrekontaktene sammen danner Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU).

1.1. Foreldremøter

MSO holder et felles foreldremøte ved begynnelsen av skoleåret. På dette møtet informeres foreldrene om skolens læreplan, foreldremedvirkning, rutiner, ansvar og annen relevant informasjon for skoleåret. I tillegg holdes individuelle utviklingssamtaler med elev, foreldre og lærer en gang i året. På disse møtene informeres foreldre om hvordan eleven arbeider til daglig, hvordan han/hun står i forhold til kompetansemålene i de ulike fagene og hvordan eleven fungerer sosialt i klassen og i samarbeid med lærere og medelever.

2. Hva forventes av eleven

MSO skal være et trygt og godt sted for elever og ansatte. Skolens islamske og norske verdigrunnlag er utgangspunkt for at alle ved skolen, både elever og lærere viser respekt og tar hensyn til hverandre. MSO er åpne og behjelpelig med at elevene i de høyre klassene danner et elevråd om ønskelig.

2.1. Det forventes at eleven

 • Er høflig og hjelpsom overfor medelever, ansatte og andre den treffer i skoletiden.
 • Retter seg etter det de ansatte sier.
 • Ikke erter, mobber eller plager andre.
 • Sier ifra til en ansatt dersom han/hun ser at noen blir plaget.
 • Ikke slåss eller er voldelig på noen måte.
 • Møter presis og forberedt til timene og ikke skaper uro i klassen.
 • Husker å ta med seg nødvendig skoleutstyr, gjøre leksene til avtalt tid og holder orden i skolesakene sine.
 • Behandler skolesaker og annet materiell forsiktig.
 • Tar ansvar for å holde orden inne i skolebygningen og sier ifra hvis han/hun oppdager skade.
 • Alltid leverer alle meldinger fra skolen til hjemmet og motsatt.

2.2. Elever har ikke lov til

 • Å spise eller drikke i timen uten tillatelse fra lærer.
 • Å spise godteri, tygge tyggegummi eller drikke brus uten tillatelse fra lærer.
 • Å ha på mobiltelefon eller elektroniske leker på skolens område uten tillatelse fra lærer.
 • Å forlate skolens område uten tillatelse fra lærer.

2.3. Dersom reglene ikke overholdes, kan eleven

 • Få tilsnakk/anmerkning av en av skolens ansatte.
 • Bli tatt ut av timen og bli plassert under tilsyn av en ansatt.
 • Bli nektet friminutt når de andre har friminutt.
 • Få melding hjem til sine foresatte, som kan bli innkalt til samtale med lærer og ledelsen.
 • Få nedsatt ordens- og/eller oppførselskarakter.
 • Oppleve at det blir krevd erstatning fra dens foresatte for skader/ødeleggelser som han/hun har forvoldt personalet, skolebygningen, skoleinventar eller materiell.

3. Undervisning og punktlighet

Undervisningen foregår hver lørdag og søndag fra klokken 11:00 til 15:00, og innledes med en felles samlingsstund for alle klassetrinn. Det er foreldrenes ansvar å legge forholdene til rette slik at eleven når frem i tide. Det forventes at foreldrene holder seg orienterte og overholder gjeldende regler for av- og påstiging når barn hentes og leveres. Spesiell varsomhet skal utøves for å unngå og forebygge ulykker, og det aksepteres ikke under noen omstendigheter at trafikken blokkeres og at barn bes eller tvinges til å løpe ut i veien. De elever som kommer for sent til skolen uten gyldig grunn, blir anmerket. Ved gjentatte forsentkomminger blir hjemmet varslet, eleven kan få gjensitting og det kan også føre til nedsatt ordenskarakter.

4. Skolepenger

Skolepengene for skoleåret fastsettes av skoleadministrasjonen i henhold til behov skolen har for gjennomføring av målsatt undervisning. Nåværende takst er satt til;

kr. 2500,- pr. termin. For MQI medlemmer
Kr. 3000,- pr. termin. For ikke medlemmer

Eldste barn betaler full pris, så gis en søskenrabatt på 50% for øvrige søsken.

Kostnad for skolebøker er satt til kr. 200,- og kommer med faktura i tillegg til skolepenger. Ved behov kan skolebøker kjøpes mot tilleggspris på kr. 50,- per stk.

4.1. Betaling av skolepenger

Det betales skolepenger for 2 terminer hvert skoleår. Skolen fakturerer skolepengene ved terminstart med forfall etter 15 dager. Foresatte forplikter seg til å innbetale riktig beløp innen de gitte fristene og er innforstått med at det vil påløpe gebyr på kr 250,- ved for sen innbetaling. Ved vesentlig mislighold av avtalen vil skolen anse avtalen som brutt og heve avtalen med den følge at eleven ikke lenger har plass ved skolen.

5. Oppsigelse eller forsinket oppstart

Ved oppsigelse eller oppstart etter skolestart betaler en for påbegynt termin. Oppsigelse må gis med to hele måneders varsel. Oppsigelse kan bli aktuelt om grunnlaget for samarbeidet faller bort. All oppsigelse av skoleplass må være skriftlig, og det må betales skolepenger i oppsigelsestiden selv om eleven skulle har sluttet ved skolen før oppsigelsestidens utløp.

6. Fravær og permisjon

Elever må ikke være borte fra skolen uten at de er hindret av sykdom eller annen tvingende grunn, eller har fått lov av skolen til å være borte. Ingen elev må forlate skolen i undervisningstiden uten tillatelse fra sin lærer. Fravær i inntil en skoledag behøves det ikke å søke om, men meldes inn til rektor senest 10:30 dagen fraværet gjelder. For fravær i lengre perioder må det søkes om permisjon. Permisjonssøknad leveres rektor senest 2-uker før ønsket permisjon. Rektor har fullmakt til å innvilge en elev permisjon når det foreligger rimelig grunn til det. Skolen er ikke ansvarlig for tapt undervisning i permisjonstiden og det forutsettes at foreldre tar ansvar for at elevene ved egen innsats bringes á jour i fagene. Foresatte må selv ta kontakt med de enkelte lærere og få opplysninger om pensum som gjennomgås og eventuelle arbeidsoppgaver i permisjonstiden. Foresatte bør være oppmerksomme på at mer enn 20% fravær kan føre til at lærere mister vurderingsgrunnlag på elever.

Signer avtalen med vipps
Avtalen


På grunn av reglene om personvern, må skolen innhente samtykke for å ta og dele bilder/video av elever. Det er viktig at dere kjenner til at skolen aldri vil frigi digitale bildekopier av barnet uten spesifikt samtykke fra foresatte.


Skolen ønsker fra tid til annen å kunne legge ut bilder på våre nettsider eller på sosiale medier, (f.eks. Facebook, WhatsApp, Telegram). Elevens navn vil som hovedregel ikke kobles til bildene/videoene.


Elevens lærere eller ansatte på skolen tar med jevne mellomrom bilder/videosnutter av elevene når de er på turer eller under spesielle aktiviteter. Disse bildene kan det være hyggelig å dele med foresatte. Vi ønsker derfor å kunne legge slike bilder ut på Skoleplattformen Microsoft Teams. Denne plattformen er passord beskyttet.


Skolen får av og til henvendelser fra medier som ønsker å ta bilder og lage en reportasje om skolens aktiviteter. I den forbindelse kan det være aktuelt å intervjue elever til (nett-)avis, radio eller TV og publisere bilder med elevens for- og etternavn.

Velkommen til Minhaj Skole Oslo

Minhaj Skole Oslo (MSO) en del av Minhaj-ul-Quran Norge og det globale nettverket Minhaj-ul-Quran International (MQI). Siden stiftelsen i februar 1995 har MQI arbeidet for å bygge bro mellom muslimer og storsamfunnet gjennom grunnleggende prinsipper fastsatt av Profeten Muhammad (fred og velsignelse være med ham) basert på kjærlighet, sameksistens, toleranse, fred og kunnskap. MSO er opptatt av å fremme kjerneverdiene i islam basert på tradisjonell lære tilpasset integrering og den moderne tid for kommende generasjoner i det norske samfunnet.

MSO har tilrettelagt helgeundervising for barn mellom 6-16 år. Skolen har ca. 200 elever fordelt på 8 klassetrinn, og er dermed den største islamskolen i Norge. Barna får grunnleggende undervisning i islam, urdu, moral og etikk, samt lærer de å lese og forstå Koranen med norsk oversettelse. I de eldste klassene undervises det også i profetens beretninger (Hadith), rettsvitenskap og presentasjonsteknikk.

1. Samarbeid mellom hjem og skole

Det er foreldrene som har hovedansvaret for at barnet stimuleres til utvikling og læring, og det forventes av MSO at foreldrene legger best mulig til rette for dette. For at skolen skal lykkes i å nå målene den har satt seg, er det en forutsetning at det er et godt samarbeid mellom hjem og skole. MSO oppfordrer til at det opprettes foreldrekontakter i hver klasse, og at foreldrekontaktene sammen danner Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU).

1.1. Foreldremøter

MSO holder et felles foreldremøte ved begynnelsen av skoleåret. På dette møtet informeres foreldrene om skolens læreplan, foreldremedvirkning, rutiner, ansvar og annen relevant informasjon for skoleåret. I tillegg holdes individuelle utviklingssamtaler med elev, foreldre og lærer en gang i året. På disse møtene informeres foreldre om hvordan eleven arbeider til daglig, hvordan han/hun står i forhold til kompetansemålene i de ulike fagene og hvordan eleven fungerer sosialt i klassen og i samarbeid med lærere og medelever.

2. Hva forventes av eleven

MSO skal være et trygt og godt sted for elever og ansatte. Skolens islamske og norske verdigrunnlag er utgangspunkt for at alle ved skolen, både elever og lærere viser respekt og tar hensyn til hverandre. MSO er åpne og behjelpelig med at elevene i de høyre klassene danner et elevråd om ønskelig.

2.1. Det forventes at eleven

 • Er høflig og hjelpsom overfor medelever, ansatte og andre den treffer i skoletiden.
 • Retter seg etter det de ansatte sier.
 • Ikke erter, mobber eller plager andre.
 • Sier ifra til en ansatt dersom han/hun ser at noen blir plaget.
 • Ikke slåss eller er voldelig på noen måte.
 • Møter presis og forberedt til timene og ikke skaper uro i klassen.
 • Husker å ta med seg nødvendig skoleutstyr, gjøre leksene til avtalt tid og holder orden i skolesakene sine.
 • Behandler skolesaker og annet materiell forsiktig.
 • Tar ansvar for å holde orden inne i skolebygningen og sier ifra hvis han/hun oppdager skade.
 • Alltid leverer alle meldinger fra skolen til hjemmet og motsatt.

2.2. Elever har ikke lov til

 • Å spise eller drikke i timen uten tillatelse fra lærer.
 • Å spise godteri, tygge tyggegummi eller drikke brus uten tillatelse fra lærer.
 • Å ha på mobiltelefon eller elektroniske leker på skolens område uten tillatelse fra lærer.
 • Å forlate skolens område uten tillatelse fra lærer.

2.3. Dersom reglene ikke overholdes, kan eleven

 • Få tilsnakk/anmerkning av en av skolens ansatte.
 • Bli tatt ut av timen og bli plassert under tilsyn av en ansatt.
 • Bli nektet friminutt når de andre har friminutt.
 • Få melding hjem til sine foresatte, som kan bli innkalt til samtale med lærer og ledelsen.
 • Få nedsatt ordens- og/eller oppførselskarakter.
 • Oppleve at det blir krevd erstatning fra dens foresatte for skader/ødeleggelser som han/hun har forvoldt personalet, skolebygningen, skoleinventar eller materiell.

3. Undervisning og punktlighet

Undervisningen foregår hver lørdag og søndag fra klokken 11:00 til 15:00, og innledes med en felles samlingsstund for alle klassetrinn. Det er foreldrenes ansvar å legge forholdene til rette slik at eleven når frem i tide. Det forventes at foreldrene holder seg orienterte og overholder gjeldende regler for av- og påstiging når barn hentes og leveres. Spesiell varsomhet skal utøves for å unngå og forebygge ulykker, og det aksepteres ikke under noen omstendigheter at trafikken blokkeres og at barn bes eller tvinges til å løpe ut i veien. De elever som kommer for sent til skolen uten gyldig grunn, blir anmerket. Ved gjentatte forsentkomminger blir hjemmet varslet, eleven kan få gjensitting og det kan også føre til nedsatt ordenskarakter.

4. Skolepenger

Skolepengene for skoleåret fastsettes av skoleadministrasjonen i henhold til behov skolen har for gjennomføring av målsatt undervisning. Nåværende takst er satt til;

kr. 2500,- pr. termin. For MQI medlemmer
Kr. 3000,- pr. termin. For ikke medlemmer

Eldste barn betaler full pris, så gis en søskenrabatt på 50% for øvrige søsken.

Kostnad for skolebøker er satt til kr. 200,- og kommer med faktura i tillegg til skolepenger. Ved behov kan skolebøker kjøpes mot tilleggspris på kr. 50,- per stk.

4.1. Betaling av skolepenger

Det betales skolepenger for 2 terminer hvert skoleår. Skolen fakturerer skolepengene ved terminstart med forfall etter 15 dager. Foresatte forplikter seg til å innbetale riktig beløp innen de gitte fristene og er innforstått med at det vil påløpe gebyr på kr 250,- ved for sen innbetaling. Ved vesentlig mislighold av avtalen vil skolen anse avtalen som brutt og heve avtalen med den følge at eleven ikke lenger har plass ved skolen.

5. Oppsigelse eller forsinket oppstart

Ved oppsigelse eller oppstart etter skolestart betaler en for påbegynt termin. Oppsigelse må gis med to hele måneders varsel. Oppsigelse kan bli aktuelt om grunnlaget for samarbeidet faller bort. All oppsigelse av skoleplass må være skriftlig, og det må betales skolepenger i oppsigelsestiden selv om eleven skulle har sluttet ved skolen før oppsigelsestidens utløp.

6. Fravær og permisjon

Elever må ikke være borte fra skolen uten at de er hindret av sykdom eller annen tvingende grunn, eller har fått lov av skolen til å være borte. Ingen elev må forlate skolen i undervisningstiden uten tillatelse fra sin lærer. Fravær i inntil en skoledag behøves det ikke å søke om, men meldes inn til rektor senest 10:30 dagen fraværet gjelder. For fravær i lengre perioder må det søkes om permisjon. Permisjonssøknad leveres rektor senest 2-uker før ønsket permisjon. Rektor har fullmakt til å innvilge en elev permisjon når det foreligger rimelig grunn til det. Skolen er ikke ansvarlig for tapt undervisning i permisjonstiden og det forutsettes at foreldre tar ansvar for at elevene ved egen innsats bringes á jour i fagene. Foresatte må selv ta kontakt med de enkelte lærere og få opplysninger om pensum som gjennomgås og eventuelle arbeidsoppgaver i permisjonstiden. Foresatte bør være oppmerksomme på at mer enn 20% fravær kan føre til at lærere mister vurderingsgrunnlag på elever.